Ubytovací poriadok

Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ.

 1. V Kongresovom centre Academia môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a prevádzkovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania, resp. je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi recepcie pri príchode občiansky preukaz, cestovný pas, resp. iný platný doklad totožnosti, v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení a evidencii pobytu občanov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 428//2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR, je povinný v zmysle zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení, vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré mu bolo predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne, čo potvrdí svojím podpisom.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou MH SR č.277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Objednávky ubytovacích služieb, ktoré boli potvrdené prevádzkovateľom (písomne alebo iným spôsobom) a neboli klientom zrušené, sú obojstranne záväzné. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo, vo výnimočných prípadoch, ponúknuť hosťovi iné ubytovanie ,než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hosťa v deň príchodu, v čase od 14:00 hod. a najneskôr do 18:00 hod. Do toho istého času trvá rezervácia, ak nie je vopred dohodnuté inak. Po 18:00 hod. ubytovacie zariadenie môže disponovať rezervovanou kapacitou izieb. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 10:00 hod. je povinný uhradiť plnú cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc.
 5. Poskytnuté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 10:00 hod. posledného dňa pobytu, ak neexistuje žiadna inak znejúca dohoda. Ak hosť neuvoľní izbu v stanovenom čase, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať cenu ubytovania za celý nasledujúci deň.
 6. V prípade, že hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu prevádzkovateľ ponúknuť z kapacitných a prevádzkových dôvodov aj inú izbu, v inej cenovej relácii, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, príp. iní zamestnanci prevádzkovateľa.
 8. Hosť pri príchode na izbu si vo vlastnom záujme skontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe, vybavenosť minibaru v súlade s cenníkom a zistené závady ihneď nahlási na recepcii. V prípade, že tak neučiní, bude za tieto závady zodpovedať, ako keby ich spôsobil on sám.
 9. V ubytovacom zariadení nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 10. V KC Academia a zvlášť na izbách nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické prenosné spotrebiče, okrem tých, ktoré slúžia na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov).
 11. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných, nie na to určených priestorov, športové náradie, lyžiarsku výstroj a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené vyhradené miesto v prízemí (úschovňa športových potrieb, lyžiareň).
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v hotelovej izbe a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 13. Pri prijímanie návštev sú vyhradené spoločenské priestory ubytovacieho zariadenia. V izbe smie hosť prijímať návštevy len so súhlasom pracovníka recepcie a to v čase od 8:00 – 22:00 hodiny. Ubytovací poriadok je záväzný aj pre návštevy na izbách a za jeho dodržiavanie zodpovedá hosť prihlásený k pobytu. V oprávnených prípadoch môže pracovník recepcie požadovať od návštevy identifikačný doklad a je splnomocnený návštevu na izbe aj neumožniť.
 14. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci vnesené hosťom do jeho priestorov, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto boli odložené na vyhradenom mieste, alebo tam, kde sa obvykle odkladajú, max. však do výšky 33,- €. Za peniaze, šperky a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ len v prípade, ak ich prevzal do úschovy.
 15. Psov a iné domáce zvieratá nie je možné ubytovať v zariadení !
 16. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud !
 17. Na izbách, ako aj v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia je prísny zákaz fajčenia! Kongresové centrum Academia je nefajčiarske zariadenie !
 18. Loptové a iné hry je povolené hrať na ihrisku, alebo na vyhradených priestoroch tak, aby nebol rušený pokoj a bezpečnosť ubytovaných hostí.
 19. Do priestoru hotela je možné vchádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a parkovať len na vyhradených miestach. V priestoroch ubytovacieho zariadenia je zakázané používanie svetelných, zvukových signálov a ponechanie motora vozidla v chode.
 20. Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, uzamknúť balkónové a vchodové dvere a kľúč odovzdať na určené miesto (recepcia).Hosť je povinný nahlásiť pri zúčtovaní pobytu konzumáciu z minibaru a uhradiť platbu za ubytovanie, minibar a ostatné poskytnuté služby, spravidla pri ukončení pobytu ,ak nie je dohodnuté inak. KC Academia akceptuje hotovostné ako aj bezhotovostné platby (platobná karta, faktúra). Cenník služieb za prechodné ubytovanie, reštauračné a doplnkové služby je k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia.
 21. Sťažnosti, pripomienky, prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia, spravidla počas pobytu, najneskôr však pri odhlásení.
 22. Hosťom je k dispozícii reklamačný a na viditeľnom mieste umiestnený aj požiarny poriadok, ktorým je hosť povinný sa riadiť počas svojho pobytu v ubytovacom zariadení.
 23. Prevádzkovateľ zabezpečí hosťom lekársku starostlivosť pri nemoci, resp. zranení . Hosť je povinný prispôsobiť pobyt v ubytovacom zariadení s prihliadnutím na svoj zdravotný stav a svoje fyzické a psychické schopnosti.
 24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel, obvyklých na území SR.V prípade, že ubytovací poriadok poruší hrubým spôsobom , má prevádzkovateľ podľa § 759 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právo okamžite odstúpiť od zmluvy o poskytovaní všetkých služieb, ešte pred uplynutím dohodnutého termínu ubytovacích služieb.


Ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňa 31.1.2013


Stará Lesná, 31.1.2013
Dovjaková Božena
vedúca KC Academia