Reklamačný poriadok

pre prevádzku poskytujúcu služby verejného stravovania a ubytovania

Na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií chýb výrobkov, tovaru a služieb poskytovaných a predávaných v prevádzke verejného stravovania, ubytovania /ďalej len „prevádzka“/vydáva sa na základe zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok:


ČLÁNOK 1
Právo na reklamovanie chybných služieb
 1. Ak spotrebiteľ zistí, že predané pokrmy, nápoje, tovar, poskytnuté služby, alebo služby s ním súvisiace majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.
 2. Chyby akosti pokrmov a nápojov určených na okamžitú spotrebu v prevádzke reklamuje spotrebiteľ počas konzumácie predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka, ktorý ihneď o reklamácii vyrozumie vedúceho prevádzky alebo ním povereného pracovníka. V prípade, že chyby pokrmov a nápojov určených na okamžitú spotrebu v prevádzke sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred začiatkom konzumácie.
 3. Chyby iného tovaru spotrebiteľ uplatní v stredisku, kde tovar kúpil, bez zbytočného odkladu na základe dokladu o nákupe, najneskôr však do konca záručnej lehoty / u potravín 8 dní/, pokiaľ na obale predávaného tovaru je označená lehota, do ktorej sa musí tovar použiť, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Nedostatky v ubytovaní treba uplatniť u vedúceho prevádzky alebo jeho zástupcu bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zanikne pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.
 5. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o vykonaní služby /kópiu objednávky, faktúru a pod. /, prípadne aj tovar, u ktorého chybu reklamuje /napr. upomienkový predmet a pod./


ČLÁNOK 2
Vybavovanie reklamácie
 1. Vedúci alebo ním poverený pracovník prevádzky, ktorý reklamácie prijíma, je povinný informovať spotrebiteľa o platných predpisoch a normách pre poskytovanie služieb. Ak nie je možné reklamácie vybaviť ihneď, alebo nepovažuje ju vedúci prevádzky za opodstatnenú, je povinný spísať so spotrebiteľom záznam o reklamácii.
 2. V zázname uvedie presne označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, a ďalej v čom vidí spotrebiteľ chybu a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená /napr. zľavou z ceny poskytnutej služby/. Ak spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie odovzdá vedúcemu prevádzky, alebo ním poverenému pracovníkovi písomný doklad alebo tovar, ktorého chybu reklamuje, musí byť táto v zázname o reklamácii výslovne uvedená. Kópiu záznamu obdrží spotrebiteľ.


ČLÁNOK 3
Postup pri vybavovaní reklamácie
 1. O reklamácii chýb uvedených v Čl. 2 ods.2 musí rozhodnúť vedúci prevádzky, alebo ním poverený pracovník ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
 2. Ak zistí vedúci prevádzky, že reklamácia je opodstatnená, vybaví ju neodkladne sám, pokiaľ možno vyhovieť požiadavke spotrebiteľa v celom rozsahu. Ak nebude možné reklamáciu vybaviť ihneď , organizácia je povinná vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní.
 3. V prípade, ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď alebo ak považuje zodpovedný zamestnanec reklamáciu za neopodstatnenú, spíše tento zamestnanec so spotrebiteľom záznam o reklamácii.


ČLÁNOK 4
Spolupráca spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie
 1. Je potrebné, aby spotrebiteľ poskytol pracovníkom prevádzky potrebnú spoluprácu k vybaveniu reklamácie, najmä podal potrebné informácie, tykajúce sa poskytnutej služby. Ak si vyžaduje povaha veci, spotrebiteľ umožní pracovníkom prevádzky prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na jeho ubytovanie, aby sa mohli presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.


ČLÁNOK 5
Nároky z reklamácie

A. Stravovacie služby
Chyby poskytnutých jedál a nápojov sa považujú za chyby neodstrániteľné. Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu jedál a nápojov alebo vrátenie zaplatenej čiastky.

B. Ubytovacie a ďalšie služby
Spotrebiteľ má právo vyžadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb, a to :

 • výmenu chybného vybavenia izby alebo
 • zľavu zo základnej ceny izby alebo
 • zrušenie zmluvy

C. Doplnkový sortiment
Zodpovednosť za chyby predaných vecí u doplnkového sortimentu sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo:

 • na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chýb
 • výmenu tovaru, ak predaný tovar nebol ešte použitýAk ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo:

 • na výmenu tovaru alebo
 • na odstúpenie od zmluvy


ČLÁNOK 6
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania vedúcim hotela.

Stará Lesná, 31.1.2013
Dovjaková Božena
vedúca KC Academia